Rechtspositie personeel veiligheidsregio per 1 januari 2020

1 november 2019

Op 1 januari trad de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. Deze wet regelt dat ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde rechten en plichten krijgen als werknemers in het bedrijfsleven. In een brief aan de besturen van de veiligheidsregio’s gaat het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) in op de uitzondering die voor het personeel van de veiligheidsregio’s ten aanzien van de Wnra is gemaakt, en wat dit voor het personeel betekent.

Het personeel van de veiligheidsregio’s (uitgezonderd het ambulancepersoneel) is in de aanpassingswetgeving Wnra uitstel verleend van invoering van de Wnra. Om dit uitstel was verzocht vanwege de complexe situatie van werkgeverschap waarmee de veiligheidsregio’s te maken hebben en vanwege de mogelijke consequenties voor de inrichting van het hybride model van brandweer-zorg in Nederland. Het uitstel is waarschijnlijk voor een jaar, maar in de aanpassingswetgeving staat geen termijn, dus dit kan ook langer duren. Voor het personeel van de veiligheidsregio’s is tussen het Landelijk Overleg Brandweer specifieke Arbeidsvoorwaarden (LOBA) en het LOGA overleg gevoerd over het tussenjaar 2020, het jaar waarin in ieder geval nog uitstel is verleend van de Wnra voor personeel veiligheidsregio’s. Daarin zijn de volgende afspraken gemaakt: 

  • De CAR-UWO blijft in het jaar 2020 bestaan, speciaal voor veiligheidsregio’s. Veiligheidsregio’s die een aansluitingsovereenkomst met de VNG hebben, zijn verplicht om die aanpassingen op te nemen in de eigen rechtspositie.
  • Het LOBA blijft – conform de situatie vóór 2020 – het mandaat behouden voor wat betreft de vier specifieke brandweerhoofdstukken in de CAR-UWO.
  • Eventuele wijzigingen tussen 1 januari 2020 en 1 januari 2021 in de CAO Gemeenten worden -voor zover dit in de CAR-UWO systematiek (het ambtenarenrecht) past – ook van toepassing voor personeel veiligheidsregio’s. Deze wijzigingen worden opgenomen in de CAR-UWO.
  • Het LOGA houdt ook ná 1 januari 2020 één jaar de systematiek van de LOGA-brieven (voortvloeiende uit CAR-UWO-wijzigingen) in stand. Dit geldt derhalve voor de gehele CAR-UWO en beperkt zich niet tot de brandweerhoofdstukken. In het verlengde hiervan wordt tevens één jaar de website van de CAR-UWO in de lucht gehouden c.q. onderhouden.

Bron: www.vng.nl, 30 oktober 2019

Meer nieuwsberichten

Belangrijk nieuws

Het Corona-virus

De Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) wordt verlengd

Werknemers vanaf 60 jaar en 4 maanden die werkloos of gedeeltelijk arbeidsongeschikt worden, kunnen ook de komende jaren aanspraak maken op een IOW-uitkering. Dat staat in een wetsvoorstel dat minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het wetsvoorstel moet op 1 januari 2020 in gaan.

Wijzigingen Wet tegemoetkoming loondomein (en loonkostenvoordeel)

Het hoge LIV-tarief wordt per 2020 gehalveerd van 2.000 naar 1.000 euro. Ook het jeugd-LIV wordt per 2020 gehalveerd en per 2024 geheel afgeschaft. Lees hier meer over de veranderingen.

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2020

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2020. Lees hier meer.

Opleidingskosten aftrekbaar van de transitievergoeding

Vanaf 1 januari is er de mogelijkheid ingetreden om opleidingskosten van medewerkers af te trekken van de transitievergoeding. Wilt u meer weten hierover? Lees hier dan verder.

Werknemer terecht op staande voet ontslagen vanwege vakantie

Een langdurig zieke werknemer vraagt vakantieverlof aan en keert niet tijdig terug van dit verlof. Wilt u weten hoe dit verder afloopt? Lees hier dan verder.

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Vanaf 1 januari 2020 gaat de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in. Lees hier meer over de nieuwe wet.

Inwerkingtredingsbesluit Wnra

Er zijn nieuwe wijziging van enige wetten in verband met de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren in het onderwijs opgenomen. U hier meer lezen erover.

Dicht de WAB de kloof tussen vast en flexibel?

Er zijn voor de ingang van de WAB al onenigheden. Bent u nieuwsgierig hoe dat zit? Lees hier meer erover.

Moet de werkgever meewerken aan ontslag zieke werknemer?

De Hoge Raad (HR) heeft deed een uitspraak over het zogenaamde slapende dienstverband. Wilt u weten hoe dit zit? Lees hier meer.