Moet de werkgever meewerken aan ontslag zieke werknemer?

Op 8 november 2019 deed de Hoge Raad (HR), de hoogste rechter in arbeidszaken, uitspraak over het zogenaamde slapende dienstverband. Dat is een dienstverband dat formeel nog bestaat, maar de werknemer werkt niet meer en de werkgever betaalt geen loon meer. De werknemer is namelijk arbeidsongeschikt en de werkgever heeft al twee jaar loon doorbetaald. Maar hij ontslaat de werknemer niet, omdat hij dan transitievergoeding moet betalen.
Verschillende (slapende) werknemers stapten naar de rechter met de eis om ontslag en transitievergoeding te krijgen. De oordelen van de rechters liepen uiteen. In zo’n geval kan een rechter de Hoge Raad vragen hoe het nu zit. Dat gebeurde in dit geval.

De Hoge Raad geeft de werknemers gelijk. Een doorslaggevende reden daarvoor is dat er inmiddels een regeling is waardoor werkgevers de transitievergoeding aan een arbeidsongeschikte werknemer gecompenseerd kan krijgen door UWV. Hierdoor hebben werkgevers veel minder belang bij het ontlopen van de transitievergoeding. De compensatieregeling gaat op 1 april 2020 in met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015, de datum waarop de transitievergoeding is ingevoerd.

Wat verwacht de Hoge Raad nu van de werkgever? Niet de arbeidsongeschikte werknemer ontslaan. Wel ingaan op een voorstel van de werknemer om het dienstverband met wederzijds goedvinden te beëindigen, met betaling van een ontslagvergoeding gelijk aan een transitievergoeding.

Bij een ontslag met wederzijds goedvinden (vaststellingsovereenkomst) is er wettelijk geen recht op transitievergoeding. Werkgever en werknemer kunnen wel samen een vergoeding afspreken. Nogal bijzonder wat de Hoge Raad zegt. De werkgever moet niet alleen die beëindigingsovereenkomst sluiten als de werknemer dat wil; hij moet ook een vergoeding betalen gelijk aan de transitievergoeding. Bij een ontslag op initiatief van de werknemer. De Hoge Raad vindt dat dit voortvloeit uit de plicht zich als een goed werkgever te gedragen.

Natuurlijk zijn er ook uitzonderingen. Zo hoeft de werkgever niet mee te werken aan het ontslag als hij een gerechtvaardigd belang heeft bij het laten voortbestaan van het dienstverband. Bijvoorbeeld als er nog reële re-integratiemogelijkheden zijn. De Hoge Raad zegt er ook maar vast bij dat als de werknemer vlak voor zijn pensioen zit, dit geen reden is om hem in dienst te houden. Ook in dat geval moet de werkgever dus meewerken aan ontslag. Al eerder sprak de Hoge Raad uit dat een arbeidsongeschikte werknemer die vlak voor zijn pensioen wordt ontslagen, recht heeft op de volledige transitievergoeding.

Wie meer wil weten, kan dat hier vinden.

Meer nieuwsberichten

Belangrijk nieuws

Het Corona-virus

De Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) wordt verlengd

Werknemers vanaf 60 jaar en 4 maanden die werkloos of gedeeltelijk arbeidsongeschikt worden, kunnen ook de komende jaren aanspraak maken op een IOW-uitkering. Dat staat in een wetsvoorstel dat minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het wetsvoorstel moet op 1 januari 2020 in gaan.

Wijzigingen Wet tegemoetkoming loondomein (en loonkostenvoordeel)

Het hoge LIV-tarief wordt per 2020 gehalveerd van 2.000 naar 1.000 euro. Ook het jeugd-LIV wordt per 2020 gehalveerd en per 2024 geheel afgeschaft. Lees hier meer over de veranderingen.

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2020

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2020. Lees hier meer.

Opleidingskosten aftrekbaar van de transitievergoeding

Vanaf 1 januari is er de mogelijkheid ingetreden om opleidingskosten van medewerkers af te trekken van de transitievergoeding. Wilt u meer weten hierover? Lees hier dan verder.

Werknemer terecht op staande voet ontslagen vanwege vakantie

Een langdurig zieke werknemer vraagt vakantieverlof aan en keert niet tijdig terug van dit verlof. Wilt u weten hoe dit verder afloopt? Lees hier dan verder.

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Vanaf 1 januari 2020 gaat de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in. Lees hier meer over de nieuwe wet.

Rechtspositie personeel veiligheidsregio per 1 januari 2020

Vanaf 1 januari is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) ingetreden. U kunt hier meer lezen over deze wet.

Inwerkingtredingsbesluit Wnra

Er zijn nieuwe wijziging van enige wetten in verband met de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren in het onderwijs opgenomen. U hier meer lezen erover.

Dicht de WAB de kloof tussen vast en flexibel?

Er zijn voor de ingang van de WAB al onenigheden. Bent u nieuwsgierig hoe dat zit? Lees hier meer erover.